Personaliuuringud

Personaliuuring kaardistab töötajate töömotivatsiooni, pühendumuse ja lojaalsuse, andes aluse põhjendatud otsuste tegemiseks.

Organsatsiooni sisekliima mõõtmiseks mõõdetakse tööga rahulolu: kuidas töötajad on rahul oma otseste juhtidega, palgatingimustega, arenguvõimalustega jne.

Personaliuuringutest saadav teave

  •   annab objektiivse tagasiside töötajate rahulolu ja pühendumuse kohta;
  •     toetab ettevõtet tema arenguvajaduste kaardistamisel;
  •     annab sisendi konkurentsieelisele;
  •     peegeldab arenguvõimalusi.

Pühendumuse ja lojaalsuse juures mõõdetakse töötaja emotsionaalset ja intellektuaalset seotust ettevõttega. Pühendunuks ja lojaalseks saab pidada vaid töötajat, kes käitub ettevõtte suhtes positiivselt neid kolme aspekti silmas pidades: räägib ettevõttest head, tahab sinna jääda ja on valmis pingutama paremate tulemuste nimel, mis on omakorda otseselt seotud ettevõtte tulemuste, eesmärkide ja mainega. Kõrge pühendumus- ja lojaalsusnäitajatega ettevõte on ka paremate äritulemustega.

Kasu ettevõttele pühendunud töötajatest:

  •      tööjõu voolavus on väiksem;
  •      töömotivatsioon on kõrgem;
  •      klientide rahulolu ja ettevõtte tulu kasv;
  •      parem töösooritus.

Uuringu küsimustiku loomine toimub tihedas koostöös tellijaga, kus lähtutakse konkreetselt ettevõtte vajadustest ja eripärast.