Mõned näited uuringutest, mida oleme teinud lisaks tavapärastele kliendi- ja personaliuuringutele:

  • Lean-meetodi täiendamine ja kliendivaate kaasamine. Töö eesmärgiks oli koguda tagasisidet töötajatelt ja peamistelt klientidelt tööprotsesside täiendamise ja kvaliteedi tagamise eesmärgil.
  • Ettevõtte töötajate arenguvestluste süsteemi väljatöötamine, mille käigus valmistasime ette arenguvestluste kava ning keskkonna töötajate pideva arengu jälgimiseks.
  • Igakuine tagasiside (soovitusindeks) kogumine klientidelt Eestis, Lätis ja Leedus. Töö eesmärk analüüsida ettevõtte positsiooni turul. Telefoni teel koguda tagasisidet Eesti, Läti ja Leedu klientidelt, selleks et teha analüüsi alusel põhjendatud juhtimisotsuseid ning töötada välja kahepoolsed, arenevad ja hästi koordineeritud kliendisuhted.
  • Frantsiisivõtjate rahulolu uuring eesmärgiga hinnata frantsiisi võimekust ja arengupotensiaali: koguda infot, tagasisidet, arvamusi ja ettepanekuid  frantsiisiettevõtte laienemise ja arendamise eesmärgil. Uuringu raames viidi läbi personaalsed intervjuud frantsiisivõtjate ja juhtkonnaga kaardistamaks hetkeseisu, võimalusi, tugevusi ja nõrkusi frantsiisi arenguhüppe planeerimiseks.
  • Personali hindamissüsteemi välja töötamine. Töö eesmärk oli töötada välja võrdlev mudel ettevõtte töötajate rahulolu, pühendumise, lojaaluse ja motivatsiooni hindamiseks. Iga-aastaste kordusuuringute teostamine, et näha toimunud arenguid.
  • Kliendi rahulolu uuring (2700 klienti), mille eesmärk oli uurida klientide rahulolu, keskendudes infosüsteemide kasutajasõbralikkusele, teenustega rahulolule, teeninduse kvaliteedile ja infrastruktuuride   funktsionaalsusele. Töö tulemusena selgusid infosüsteemide,         infrastruktuuri ja teenuste kujundamise võimalused ning ettevõtte       turupositisoon.
  • Rahvusvaheline suurklientide rahulolu uuring (Eesti, Läti, Taani, Rootsi, Soome, Inglismaa), mille eesmärk oli analüüsida turgu ning tuua esile ettevõtte tugevused ning nõrkused suurklientide vaatevinklist. Koguda tagasisidet ettevõtte suurklientide arvamuste kohta erinevate näitajate lõikes: toodete kvaliteet,kasutajasõbralikkus. funktsionaalsus, kättesaadavus, infokanalite valik, mugavus jne.
  • Turuülevaade, mille eesmärk oli kaardistada ettevõtte põhilised         konkurendid ning ettevõtte arenguvõimalused turul. Töö tulemusena anti sisend tootearenduseks ja ettevõtte laienemiseks.